AV

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Algemene voorwaarden voor de opdrachtgever en trainer

Algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die aan Train je Team de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Train je Team: Train je Team B.V.
3. Freelancer: Diegene die als zelfstandig ondernemer of uit naam van de zelfstandig ondernemer een opdracht, welke tot stand is gekomen door bemiddeling van Train je Team, uitvoert.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (waaronder begrepen aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten) tussen Opdrachtgever en Train je Team en hun rechtsopvolgers. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (waaronder begrepen aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten) tussen Train je Team en de Freelancer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat Train je Team de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging van Opdrachtgever en/of Freelancer voor akkoord ondertekend terug heeft ontvangen.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.
3. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend – geretourneerd is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Train je Team en/of de Freelancer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
4. De door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voorvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever
1. Opdrachtgever en Freelancer zijn gehouden alle gegevens en bescheiden, welke het Train je Team overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, of waarvan Opdrachtgever en de Freelancer redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Train je Team ter beschikking te stellen.
2. De Freelancer is gehouden aan Train je Team, zelfs ongevraagd, alle informatie te verstrekken, waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs moet weten dat die benodigd is om de inschakeling als zelfstandige te kunnen beoordelen.
3. Opdrachtgever en de Freelancer staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Train je Team worden verstrekt, heeft Train je Team (waar nodig namens de Freelancer) het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium , ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever dan wel voor de Freelancer.
5. Indien en voorzover Opdrachtgever en de Freelancer zulks verzoeken, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en meerwerk
1. Train je Team en/of Freelancer bepalen de wijze waarop zij hun werkzaamheden zullen uitvoeren, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever en/of Train je Team kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Train je Team adviseert een passende Freelancer en voert tevens administratieve diensten voor Opdrachtgevers uit. Train je Team en Freelancer zullen de werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hun kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2. Train je Team kan eerst dan meer werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.
3. Indien Train je Team derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever en/of Freelancer overeenstemming te hebben bereikt, tenzij de aard van het werk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.
4. Indien Freelancer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever en/of Train je Team overeenstemming te hebben bereikt, tenzij de aard van het werk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Alle partijen (Train je Team, Opdrachtgever en Freelancer) zijn, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij(en) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle partijen (Train je Team, Opdrachtgever en Freelancer), zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de andere partij(en) ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3. Alle partijen (Train je Team, Opdrachtgever en Freelancer) zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen eventueel in te schakelen derden.
4. Alle persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de opdracht worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld door Train je Team en Freelancer.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. Alle rechten waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Train je Team in het kader van de opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen de formule van Train je Team, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d.- of die het resultaat zijn van de door Train je Team verrichte werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, lesmaterialen, plannen e.d.- berusten uitsluitend bij Train je Team, voorzover die rechten niet (tevens) aan Freelancer en/of derden toekomen.
2. Opdrachtgever en Freelancer zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Train je Team niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in lid 7.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 8. Honorarium
1. Het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium van Train je Team is niet afhankelijk van de uitkomst van bij Opdrachtgever door Train je Team en/of Freelancer verrichte opdracht.
2. Het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium van Train je Team bestaat uit een vergoeding zoals schriftelijk is overeengekomen in de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging tussen Train je Team en Opdrachtgever. Alle tarieven zijn exclusief BTW, (onvoorziene) onkosten en eventuele andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.
3. Train je Team is aan de Freelancer een vergoeding verschuldigd zoals schriftelijk is overeengekomen in de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging tussen Freelancer en Train je Team.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht het honorarium en/of kosten een wijziging ondergaan, zijn Train je Team en/of Freelancer, na overleg met wederpartij(en), bevoegd het honorarium en bedoelde vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.
5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Train je Team en Freelancer bevoegd tussentijds te declareren.

Artikel 9. Betaling en zekerheid
1. Betaling dient door Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum dan wel op basis van hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Euro valuta of andere overeengekomen valuta door storting op of overmaking ten gunste van een door Train je Team aan te wijzen bankrekening.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Train je Team bevoegd vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
4. Alle in redelijkheid door Train je Team gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Train je Team maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,=.
5. Train je Team is slechts dan gehouden tot betaling aan de Freelancer, indien en voorzover betaling door de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
6. Na betaling door de Opdrachtgever is Train je Team verplicht het voor de Freelancer bedoelde honorarium uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van die gelden aan de Freelancer te betalen.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Train je Team daartoe aanleiding geeft, is Train je Team gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze een redelijk voorschot betaalt en/of onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Train je Team te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat het voorschot of de verlangde zekerheid te stellen, is Train je Team gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Train je Team uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Reclames
1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan Opdrachtgever wenst te reclameren aan Train je Team schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als bedoeld in 10.1.
3. Indien en voorzover Opdrachtgever naar het oordeel van Train je Team terecht reclameert, is Train je Team bevoegd het factuurbedrag en het honorarium van de Freelancer aan te passen.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen de door in 10.1. gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11. Beëindiging overeenkomst
1. Opdrachtgever, Freelancer en Train je Team zijn bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een redelijke termijn door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij(en) te geschieden.
3. Zegt Opdrachtgever de overeenkomst (voor aanvang van de werkzaamheden) op dan is Opdrachtgever verplicht aan Train je Team een vergoeding te betalen zoals overeengekomen in de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Train je Team is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Train je Team is uitgegaan van door de Opdrachtgever of de Freelancer verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) informatie.
2. Indien Train je Team onverhoopt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Indien Train je Team aansprakelijk is voor schade van Opdrachtgever of Freelancer, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het aan Train je Team toekomende honorarium respectievelijk de vergoeding, dat door Train je Team aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium c.q. de vergoeding in aanmerking wordt genomen die betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Train je Team in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. Train je Team is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Train je Team, Opdrachtgever of door de Freelancer ingeschakelde derden.
5. Train je Team is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de Freelancer(s).
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Train je Team.
7. Opdrachtgever en Freelancer vrijwaren Train je Team voor alle aanspraken van derden, indien en voor zover Train je Team daarvoor krachtens dit artikel niet jegens Opdrachtgever en Freelancer aansprakelijk is.
8. Opdrachtgever en Freelancer vrijwaren Train je Team voor naheffingen en boeten ter zake van werknemers verzekerings – en loonheffingsplicht.

Artikel 13. Wijziging van voorwaarden
Train je Team is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Train je Team gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever en Freelancer vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte zijn gesteld, tenzij Opdrachtgever en Freelancer binnen die termijn schriftelijk aan Train je Team te kennen geven tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

Artikel 14. Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Opdrachtgever gehouden, indien zij van oordeel is dat Train je Team en/of de Freelancer de werkzaamheden niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10, lid 1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Train je Team kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle rechtsverhoudingen tussen Train je Team en Opdrachtgever en tussen Train je Team en de Freelancer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Train je Team en Opdrachtgever en tussen Train je Team en de Freelancer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen Train je Team is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
3. In afwijking van het bepaalde van lid 2 van dit artikel is Train je Team bevoegd, indien Train je Team als eisende partij optreedt, om een geschil aanhangig te maken bij de (buitenlandse) rechter van de woon – of vestigingsplaats van de Opdrachtgever of van de Freelancer.

Artikel 16. Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen alle betrokken partijen op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Train je Team, de Freelancer als de Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Train je Team, de Opdrachtgever en de Freelancer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Train je Team, de Freelancer als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Train je Team, de Opdrachtgever en/of de Freelancer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 17. Wervingsverbod
Het is de Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om, zonder schriftelijke goedkeuring van Train je Team, tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de Opdracht de Freelancer en/of Train je Team medewerker(s) die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst te nemen, danwel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken.
De Opdrachtgever die ondanks dit wervingsverbod toch de Freelancer of Train je Team medewerker(s) in dienst neemt danwel anderszins direct of indirect voor zich laat werken, is gehouden aan Train je Team tenminste een bedrag van €25.000 per geval te voldoen.
Het is de Freelancer die betrokken is of betrokken is geweest bij de uitvoering van de opdracht nadrukkelijk verboden om, zonder schriftelijke goedkeuring van Train je Team, tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de Opdracht in dienst te treden bij de Opdrachtgever, danwel anderszins direct of indirect voor de Opdrachtgever te werken.
De Freelancer die ondanks dit wervingsverbod toch in dienst treedt bij Opdrachtgever danwel anderszins direct of indirect voor de Opdrachtgever werkt, is gehouden aan Train je Team tenminste een bedrag van €25.000 per geval te voldoen.
Indien blijkt dat een derde partij, door tussenkomst en/of aanbeveling van de Freelancer, ofwel in dienst treedt bij Opdrachtgever danwel directe of indirecte werkzaamheden gaat uitvoeren bij Opdrachtgever, is de Freelancer gehouden aan Train je Team tenminste een bedrag van €25.000 per geval te voldoen.

Artikel 18 Annuleringsvoorwaarden
Annulering c.q. wijziging door Opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren of de datum van de training te wijzigen.
Bij annulering of wijziging van datum binnen een periode van 20 tot 10 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht tot betaling van 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag (incl. horeca-arrangement). Train je Team verplicht zich in deze situatie tot het betalen aan de Freelancer van 50% van het voor de opdracht overeengekomen honorarium tussen Train je Team en de Freelancer.
Bij annulering of verschuiving binnen 10 werkdagen voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag (incl. horeca-arrangement) te betalen. Train je Team verplicht zich in deze situatie tot het betalen aan de Freelancer van het volledige voor de opdracht overeengekomen honorarium tussen Train je Team en de Freelancer.
Voor de beoordeling van de annulering of wijzigingstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de datum waarop de annulering of wijziging per email door Train je Team is ontvangen. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Annulering c.q. wijziging door Train je Team en/of Freelancer
Train je Team en/of Freelancer heeft het recht zonder opgave van redenen een training opdracht te annuleren in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Train je Team betaalde bedrag. Train je Team en/of Freelancer is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen.
Het staat Train je Team en/of de Freelancer te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. De Freelancer zal Train je Team zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld. Train je Team zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 19. Uitsluiting
Train je Team en/of Freelancer heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de training van deelname uit te sluiten. Train je Team en/of Freelancer behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 1 uur te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van Train je Team en/of Freelancer een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. Train je Team en/of Freelancer behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Train je Team en/of Freelancer een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Artikel 20. Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de door Train je Team opgestelde opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 21 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van Opdrachtgevers en Freelancers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of opdrachtbevestiging niet aan.

De trainer:
Train je Team
Contactgegevens

Vandaag nog een adviesgesprek en een offerte?
Doe geheel kosteloos en vrijblijvend een aanvraag:


  Hoe lang wilt u dat de training duurt?

  Hoeveel personen volgen de training?

  Plaats waar u de training wilt?

  Datum waarop u de training wilt?

  Contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Telefoonnummer

  Please leave this field empty.

  E-mail

  Opmerkingen  Deel deze training:

  Op Linkedin: x werd dit gedeeld

  Facebook:
  x werd dit gedeeld

  en op Twitter: x werd dit gedeeld

  Email deze training:
  Deze training is geplaatst op: